Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ tư, 9/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 1312

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021 KHỐI 10, 11, 12

NỘI DUNG THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI 10

I. NỘI DUNG:

 1. Từ vựng:

  Unit 4, 5, 6

 2. Phát âm:

  /ɒ/ - /ɔː/

  /ʊ/ - /u:/

  /ə/ - /ɜː/

 3. Ngữ pháp:

- The + adjective

- Used to + infinitive

- Which as a connector

- The present perfect (in passive)

- Who, which, that

- The present progressive (future meaning) vs. Be going to

- Because of/ In spite of

 

II. CẤU TRÚC:

1. Trắc nghiệm:

 

Số câu

Số điểm/câu

Đọc hiểu

4

0,25

Tìm lỗi sai

3

0,25

Phát âm

1

0,25

Nhấn âm

1

0,25

Từ vựng

7

0,25

Ngữ pháp

4

0,25

Tổng

20

4,0

2. Tự luận:

 

Số câu

Số điểm/câu

Điền từ loại

6

0,25

Điền loại động từ

6

0,25

Nghe và điền từ

6

0,25

Biến đổi câu

6

0,5

Tổng

24

6,0

 

NỘI DUNG THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI 11

Nội dung chung: Bài 4, 5, 6, 7

 1. Nội dung từ vựng: bài 4, 6, 7
 2. Nội dung ngữ pháp: bài 4, 5, 6, 7
  • Participle: present, past, perfect
  • Reported speech with infinitive
  • Reported speech with gerund
  • Reported speech: conditionals
  • Conditionals: type 0, 1, 2, 3
 3. Phát âm:
 • /kl/ - /gl/ - /kr/ - /gr/ - /kw/
 • /tr/ - /dr/ - /tw/
 • /pl/ - /bl/ - /pr/ - /br/
 • Cách đọc các từ trong đề cương bài 4, 6, 7

 

NỘI DUNG THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

KHỐI 12

A. Multiple choice: 35 câu

- Stress

- Pronunciation

- Vocabulary & Grammar

- Error Identification

- Synonym - antonym

- Sentence structures

- Gap – filling

- Reading comprehension

B. Written part: 15 câu

- Word form 10 câu

- Sentence Transformation 5 câu (bài 11 – 20 trong sách bài tập)

* Vocabulary and Reading: Unit 4, 5, 6

* Grammar: Unit 4, 5, 6, 8

         - Relatives Clauses

          - Conditional sentences

- Although/ because

          - Articles

          - Passive voice

 


Tác giả: Đoàn Triều

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86