Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Thứ ba, 6/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 1235

NỘI DUNG ÔN TẬP THI GIỮA KÌ HKI MÔN ANH 3 KHỐI (NH 2020-2021)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 10 NĂM HỌC 2020-2021

1. Nội dung:

- Từ vựng: Bài 1, 2 và 3

- Phát âm:

/ɪ/

/i:/

 

 

/ʌ/

/a:/

 

 

/e/

/æ/

 

- Ngữ pháp:

Infinitive

Gerund

 

 

Present simple

Present continuous

 

 

Present perfect

Present perfect continuous

 

 

Past simple

 

 

Past perfect

Past continuous

 

2. Cấu trúc:

Trắc nghiệm (4 điểm)

Số câu

Điểm/câu

Phát âm

2

0,25

Nhấn âm

2

0,25

Tìm lỗi sai

4

0,25

Đọc hiểu

4

0,25

Từ vựng

4

0,25

 

Tự luận (6 điểm)

Số câu

Điểm/câu

Nghe và điền từ

6

0,25

Verb form

5

0,25

Word form

5

0,25

Biến đổi câu

4

0,5

 

Ghi chú phần biến đổi câu:

Dạng 1: Biến đổi câu sang thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

Dạng 2: Biến đổi câu sử dụng infinitive hoặc gerund.

 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 11 NĂM HỌC 2020-2021

Nội dung:

 • Phát âm:
  • /dʒ/, /tʃ/
  • /m/, /n/, /ŋ/
 • Từ vựng
  • Unit 1, 2, và 3
 • Ngữ pháp:
  • Infinitive – gerund
   • Infinitive có “to” hoặc không có “to”
   • Dạng bị động – chủ động
  • Phân biệt thì:
   • Hiện tại hoàn thành – quá khứ đơn
   • Quá khứ đơn – quá khứ tiếp diễn
   • Quá khứ đơn – quá khứ hoàn thành

Cấu trúc

 1. Trắc nghiệm: 4 điểm
  1. Tìm từ phát âm khác: 2 câu, 0.25 điểm/câu
  2. Tìm từ nhấn âm khác: 2 câu, 0.25 điểm/câu
  3. Tìm lỗi sai: 2 câu, 0.25 điểm/câu
  4. Điền từ vào câu: 6 câu, 0.25 điểm/câu
  5. Đọc hiểu: 4 câu, 0.25 điểm/câu
 2. Tự luận: 6 điểm
 1. Nghe (điền từ): 4 câu, 0.25 điểm/câu
 2. Chia loại từ: 6 câu, 0.25 điểm/câu
 3. Chia động từ: 6 câu, 0.25 điểm/câu
 4. Viết lại câu: 4 câu, 0.5 điểm/câu

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 2020-2021

I. Vocab: Unit 1, 2, 3 II. Grammar:  Tense  Order of Adjective  Subject-Verb agreement  Reported Speech III. Pronunication  Pronunciation of “ED” and “S/ES” IV. Format:  32 câu trắc nghiệm  12 câu tự luận (6 câu Word form + 6 câu Sentence Transformation)  Nội dung bài đọc sẽ có liên quan đến chủ đề của 3 bài 1, 2 và 3.

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86